Earth-Observation Data

Insights to see the context, identify patterns and understand the changing world. We provide high-resolution imagery in 5 meters GSD. In cooperation with our partners we offer daily Earth-observation services in GSD from 3.5 to 0.5 meters.
1
Choose industry
2
Personal information
* requiered fields

Thank you for your request.

We will contact you in the next 2 working days.
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Earth-Observation Hardware

Hardware made to understand the changing world. Choose the right one for your application and request information - in two working days our dedicated specialist will contact you with an offer.
1
Choose hardware
2
Personal information
* requiered fields

Thank you for your request.

We will contact you in the next 2 working days.
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hosted Payload Missions

The fastest way to get your payload to orbit. Share the first details and our team members will get back to you in two working days.
1
Payload specs
2
Personal information
* requiered fields

Thank you for your request.

We will contact you in the next 2 working days.
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Engage and start your journey with space right here

You are just clicks away from getting your tech to orbit or acquiring Earth-Observation data for your organization
News
March 18, 2024
5
min read
Informacja o zamiarze rejestracji akcji SatRev S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Szanowni Państwo,

Informacja o zamiarze rejestracji akcji SatRev S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd SatRev S.A. („Spółka”) uprzejmie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 z 6 października 2023 r. w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt. 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację wszystkich akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu.

Na mocy tej uchwały Zarząd Spółki zamierza złożyć wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Depozyt”). Z chwilą rejestracji akcji Spółki w Depozycie rejestr akcjonariuszy prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. zostanie zamknięty a akcje Spółki zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez każdego z akcjonariuszy Spółki.

Złożenie instrukcji deponowania

W związku z powyższym, Spółka wzywa, aby akcjonariusze Spółki złożyli należcie wypełnione i podpisane instrukcje deponowania. Przez złożenie instrukcji deponowania należy rozumieć przesłanie do Spółki wypełnionego pliku excel. Aby uzyskać dostęp do pliku, kliknij tutaj.

Jeśli napotkacie Państwo problemy z dostępem do pliku z podanego linku prosimy wejść na naszą stronę i kliknąć w zakładkę „Pliki”, a następnie pobrać plik „SatRev - Depositing instructions”.

Termin na złożenie instrukcji deponowania

Instrukcje deponowania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2023 r.

Sposób złożenia instrukcji deponowania

Instrukcje deponowania należy przesłać do Spółki na adres poczty elektronicznej: invest@satrev.space.

Forma złożenia instrukcji deponowania

Instrukcje deponowania należy złożyć w formie elektronicznej w każdym z niżej wymienionych formatów plików:

  1. plik .pdf podpisany przez: (i) akcjonariusza osobiście – w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi albo (ii) osoby reprezentujące akcjonariusza (zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi akcjonariusza) – w przypadku pozostałych akcjonariuszy. Plik pdf musi być podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (ePUAP) oraz
  2. w formacie .xlsx lub równoważnym.

(W pierwszej kolejności wypełnić załączony plik .xlsx, zamienić go na PDF, podpisać PDF oraz dwa takie piliki PDF i xlsx wysłać.)

Spółka informuje, że istnieje możliwość złożenia instrukcji deponowania osobiście w biurze Spółki (ul. Gwiaździsta 62, Wrocław), po uprzednim umówieniu terminu spotkania. W przypadku osobistego składania instrukcji deponowania, podpis akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi) pod instrukcją deponowania powinien zostać złożony w obecności wyznaczonego pracownika Spółki, po uprzednim sprawdzeniu tożsamości osoby podpisującej.

Skutki niezłożenia instrukcji deponowania

Spółka informuje, że w przypadku niezłożenia instrukcji deponowania w terminie, złożenia instrukcji deponowania, która nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub, która nie została należycie podpisana, akcje Spółki należące do akcjonariusza Spółki, który nie złożył instrukcji deponowania zostaną zarejestrowane na rachunku sponsora emisji. W takim przypadku akcjonariusz Spółki nie będzie mógł dysponować akcjami Spółki, dopóki akcje Spółki nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych należącym do akcjonariusza Spółki.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy akcjonariuszy Spółki do kontaktu. Dodatkowe informacje można uzyskać elektronicznie – przesyłając pytanie na adres invest@satrev.space.

Z wyrazami szacunku,

Zespół SatRev