Earth-Observation Data

Insights to see the context, identify patterns and understand the changing world. We provide high-resolution imagery in 5 meters GSD. In cooperation with our partners we offer daily Earth-observation services in GSD from 3.5 to 0.5 meters.
1
Choose industry
2
Personal information
* requiered fields

Thank you for your request.

We will contact you in the next 2 working days.
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Earth-Observation Hardware

Hardware made to understand the changing world. Choose the right one for your application and request information - in two working days our dedicated specialist will contact you with an offer.
1
Choose hardware
2
Personal information
* requiered fields

Thank you for your request.

We will contact you in the next 2 working days.
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hosted Payload Missions

The fastest way to get your payload to orbit. Share the first details and our team members will get back to you in two working days.
1
Payload specs
2
Personal information
* requiered fields

Thank you for your request.

We will contact you in the next 2 working days.
Back to homepage
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Engage and start your journey with space right here

You are just clicks away from getting your tech to orbit or acquiring Earth-Observation data for your organization
News
March 21, 2023
3
min read
SatRev opracował nowatorskie satelity wysokiej rozdzielczości i dostarczy kolejne satelity dla Omanu
SatRev S.A., firma zajmująca się produkcją małych satelitów, już od dłuższego czasu rozwija się w branży satelitarnej dzięki innowacyjnemu podejściu do dostarczania danych z obserwacji Ziemi. CEO SatRev, Grzegorz Zwoliński, podzielił się ich planami na przyszłość.

SatRev S.A., firma zajmująca się produkcją małych satelitów, już od dłuższego czasu rozwija się w branży satelitarnej dzięki innowacyjnemu podejściu do dostarczania danych z obserwacji Ziemi. CEO SatRev, Grzegorz Zwoliński, podzielił się ich planami na przyszłość.

Jakie ciekawe projekty SatRev planuje w bieżącym roku?

Grzegorz Zwoliński, CEO SatRev: W 2023 roku będziemy finalizować szereg ekscytujących przedsięwzięć. W październiku wraz ze Space X przeprowadzimy start satelity „Aman-1”, wyniesiemy na orbitę dwa kolejne satelity średniej rozdzielczości „STORK”, a także osiem satelitów o wysokiej rozdzielczości oparte na naszej rewolucyjnej technologii DeploScope. Niedawno wróciłem z Omanu, gdzie rozmawialiśmy o poszerzeniu naszej współpracy z Omanem. Plany obejmują dostarczanie kolejnych satelitów „Aman” oraz rozwój stacji naziemnej do komunikacji i obsługi satelitów. Celem współpracy jest zapewnienie kompleksowych danych i rozwiązań analitycznych do monitorowania przemysłu naftowego i gazowego Sułtanatu Omanu. To obiecujący krok w naszej dalszej współpracy z tym krajem.

W jaki sposób SatRev organizuje wynoszenie satelitów na orbitę?

Od innych firm rozwijających i produkujących nanosatelity odróżnia nas to, że nie jesteśmy przywiązani do jednego partnera. Oznacza to, że możemy budować nanosatelity i wynosić je we współpracy z dowolną firmą. Nie mamy umów na wyłączność z żadną z firm kosmicznych, mamy więc swobodę współpracy z każdym, kto najlepiej odpowiada potrzebom naszych klientów.

Jak wygląda współpraca SatRev z różnymi dostawcami usług startowych?

Mamy duże doświadczenie w pracy z różnymi dostawcami usług startowych, w tym między innymi SpaceX, United Launch Alliance i Avio. To doświadczenie pozwoliło nam ograniczyć ryzyko i zaoferować naszym klientom nowe możliwości, zarówno pod względem ceny, jak i dostępności. Jesteśmy w stałym kontakcie z nowymi firmami oferującymi wynoszenie satelitów na orbitę, aby mieć pewność, że wyprzedzamy konkurencję pod względem technologii startowej.

Co sprawia, że możecie współpracować z różnymi firmami kosmicznymi?

Nasza platforma umieszczająca satelity w kosmosie, z ang. deployer, to prawdziwy game-changer w branży satelitarnej. Jest to kluczowe urządzenie, które umożliwia wystrzelenie satelitów w przestrzeń kosmiczną, czego nie obejmują usługi większości firm produkujących satelity. Dysponując własnym deployerem możemy zapewnić, że proces wynoszenia na orbitę jest płynny i wydajny, co jest korzystne dla wszystkich współpracujących podmiotów.

Wspomniał Pan o satelitach wysokiej rozdzielczości, czy może Pan powiedzieć coś więcej na ten temat?

Oczywiście. Nasza technologia DeploScope, opracowana na potrzeby nanosatelitów wysokiej rozdzielczości, to przełom w branży pozyskiwania danych satelitarnych. Zasadniczo pozwala nam rozmieścić nasz system optyczny na orbicie, umieszczając go na mniejszych satelitach niż konkurencja. Umożliwia to stworzenie infrastruktury o znacznie większej przepustowości, a jednocześnie jest bardziej wydajne i opłacalne niż tradycyjne metody. Jesteśmy niesamowicie dumni z tej technologii i nie możemy się doczekać, dokąd zaprowadzi nas ona w przyszłości.

Informowaliście Państwo o inwestycji firmy Virgin Orbit w SatRev jak przebiega ten proces?

Virgin Orbit zakończyło inwestycję w SatRev w grudniu minionego roku, akcje zostały wyemitowane, a podwyższenie kapitału zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Virgin Orbit poinformowało o tygodniowej przerwie w działalności spółki, czy wpływa to na SatRev?

Po pierwsze, jak mówiłem, Virgin Orbit jest już w gronie naszych inwestorów, posiada około 4% akcji i to się nie zmieni. Jeśli chodzi o operacje, to nie mamy umowy na wyłączność z Virgin Orbit. Oczywiście, ze względu na to, że mamy z nimi strategiczne partnerstwo, planujemy wykorzystać możliwości startowe Virgin Orbit w jak największym stopniu. Jeśli jednak będą kłopoty ze świadczeniem przez nich usług w najbliższej przyszłości, SatRev jest zabezpieczony przez innych usługodawców, z którymi również mamy sprawdzone i udane relacje.

--

SatRev is a space small satellite company that has been making waves in the industry with their innovative approach to Earth Observation data provision. We had the pleasure of speaking with SatRev's CEO, Grzegorz Zwoliński, to discuss their plans for the future.

What exciting projects is SatRev planning this year?

Grzegorz Zwolinski, CEO of SatRev: In 2023, we will be finalising a number of exciting projects. In October, together with Space X, we will conduct the launch of the 'Aman-1' satellite, launch two more medium-resolution 'STORK' satellites, as well as eight high-resolution satellites based on our revolutionary DeploScope technology. I recently returned from Oman, where we discussed expanding our cooperation with Oman. Plans include the provision of more 'Aman' satellites and the development of a ground station to communicate and operate the satellites. The aim of the cooperation is to provide comprehensive data and analytical solutions for monitoring the oil and gas industry of the Sultanate of Oman. This is a promising step in our continued cooperation with the country.

How does SatRev organise satellite launches?

What sets us apart from other companies developing and manufacturing nanosatellites is that we are not tied to one partner. This means that we can build nanosatellites and launch them in collaboration with any company. We do not have exclusive agreements with any space company, so we are free to work with whoever best suits our customers' needs.

How does SatRev work with different launch providers?

We have extensive experience working with various launch providers, including SpaceX, United Launch Alliance and Avio, among others. This experience has allowed us to mitigate risk and offer our customers new opportunities, both in terms of price and availability. We are in constant contact with new launch companies to make sure we are ahead of the game in terms of launch technology.

What makes you able to work with different space companies?

Our deployer, is a real game-changer in the satellite industry. It is a key piece of equipment that enables satellites to be launched into space, which is not covered by the services of most satellite companies. By having our own deployer, we can ensure that the launch process is smooth and efficient, which is beneficial for all collaborators.

You mentioned high-resolution satellites, can you say more about this?

Of course. Our DeploScope technology, developed for high-resolution nanosatellites, is a breakthrough in the satellite data acquisition industry. Essentially, it allows us to deploy our optical system in orbit, placing it on smaller satellites than our competitors. This allows us to create an infrastructure with much higher bandwidth, while being more efficient and cost-effective than traditional methods. We are incredibly proud of this technology and can't wait to see where it takes us in the future.

You reported on Virgin Orbit's investment in SatRev how is the process going?

Virgin Orbit completed its investment in SatRev last December, the shares were issued and the capital increase registered with the National Court Register.

Virgin Orbit has announced a one week hiatus from the company, does this affect SatRev?

Firstly, as I said, Virgin Orbit is already among our investors, it owns about 4% of the shares and this will not change. In terms of operations, we do not have an exclusive agreement with Virgin Orbit. Of course, because we have a strategic partnership with them, we plan to use Virgin Orbit's launch capabilities as much as possible. However, if there is trouble with their service provision in the near future, SatRev is secured by other service providers with whom we also have a proven and successful relationship.